Algemene voorwaarden JouWMoment

 
JouWMoment is gevestigd in Rheden en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 64508730. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen JouWMoment en haar opdrachtgevers. JouWMoment accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 JouWMoment: Lisanne Kooij, handelend onder de naam JouWMoment te Rheden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 64508730.
1.2 Opdracht: elk (schriftelijk/digitaal) verzoek aan JouWMoment tot het verrichten van diensten die door JouWMoment zelf, dan wel haar vervanger, worden verricht.
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan JouWMoment een opdracht heeft verstrekt zoals bedoeld in artikel 2.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen JouWMoment en haar opdrachtgevers.
2.2 De rechtsverhouding tussen JouWMoment en opdrachtgever is de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. De tussen JouWMoment en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zullen zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
2.3 JouWMoment aanvaardt geen enkele afwijking of afwijzing van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, tenzij JouWMOment en opdrachtgever andersluidend schriftelijk overeenkomen.
2.4 JouWMoment behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door JouWMoment gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.
Artikel 3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes zijn tijdelijk geldig en zijn niet meer van toepassing na de vervaldatum die op de offerte staat vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
3.1 Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van JouWMoment alvorens een boeking te doen.
3.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.
3.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Vergoeding
4.1. indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor rekening van de wederpartij. Denk hierbij aan bv. parkeergelden.
4.3 Voor werkzaamheden van de fotograaf/visagist/hairstylist tussen 22:00 en 06:00 uur zal JouWMoment 200% van het tarief berekenen.
4.4 Voor werkzaamheden van de fotograaf/visagist/hairstylist op zon- en feestdagen en werkzaamheden die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal JouWMoment 130% van het tarief berekenen.
4.5 Wachtgeld: Mocht de visagist/haarstylist/fotograaf op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist/haarstylist/fotograaf tussentijds haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 30,- per uur/
Artikel 5: Reis- en onkostenvergoeding
5.1 De door JouWMoment gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,30 per kilometer.
5.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en JouWMoment
5.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.
Artikel 6.  Factuur en betaling
De wederpartij zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen dan binnen 10 werkdagen in het bezit te worden gesteld van de visagist/haarstylist fotograaf. Reageert de wederpartij na 10 werkdagen dan wordt de factuur als bindend gezien en zal de wederpartij de factuur dienen te betalen.
Betaling van een factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na datering van de factuur.
Er zal een betaling plaatsvinden na bevestiging van de opdracht. Dit bedrag is 50% van het totale bedrag. De 2e betaling is voor een fotografie opdracht binnen 14 dagen na de opdracht en voor visagist/haarstylist na de proefsessie.
6.1 Overschrijding betalingstermijn: bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 6 is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan tevens de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek bij overeenkomsten gesloten met een natuurlijk persoon, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek bij overeenkomsten gesloten met een rechtspersoon. Voornoemde rente is verschuldigd vanaf de datum van het verzuim.
6.2 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.
Artikel 7: Overmacht
7.1 In geval van overmacht, waaronder ziekte, kan JouWMoment te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel en bruidsvisagie heeft JouWMoment de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, familie omstandigheden, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
7.2 Indien JouWMoment door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij JouWMoment niet tot schadevergoeding aanspreken.
8. Bewijsexemplaar
Bij publicatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotograaf te doen toekomen.
9. Klachten
Klachten inzake het geleverde dient binnen 10 wekdagen na inlevering van de fotografische werken schriftelijk aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
10. Bezit/eigendom beelddragers
Beelddragers blijven eigendom van de fotograaf. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om de foto’s/beelddragers voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bij overtreding zal de fotograaf een factuur uitschrijven welke door de partij die hier misbruik van heeft gemaakt dient te worden betaald.
Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde tarieven.
11. Opdracht & Annulering/verplaatsing
11. 1 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de wederpartij. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook om welke reden dan ook, heeft de fotograaf/visagist/haarstylist recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Dit geldt ook voor het verplaatsen van de opdracht naar een andere data door opdrachtgever wanneer fotograaf/visagist/haarstylist niet kan.
11.2 Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out, is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd op basis van de dan geldende prijzen voor een try-out genoemd op de website van JouWMoment, www.jouwmoment.com
11.3 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%.
b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.
d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.
12. Internet
Voor gebruik op internet mag de wederpartij geen grotere bestanden plaatsen dan 800x600 pixels. De wederpartij zal de fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk te zien is. Indien hier speciale voorzieningen voor nodig zijn, dan zal deze aan de fotograaf verstrekt worden.
13. Auteursrechten
Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
14. Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen in de opdracht, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteurs- recht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van € 250 per foto.
15. Naamsvermelding
De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het foto- grafisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van € 250 per foto.
16. Aansprakelijkheid
16.1 JouWMoment sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van JouWMoment en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan JouWMoment kunnen worden toegerekend.
16.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen JouWMoment is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.
16.3 Ondanks dat JouWMoment dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. JouWMoment is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.
17.  Publicaties, reclame, social media
De fotograaf is toegestaan het door haar gemaakte materiaal te gebruiken voor haar eigen commerciële doeleinden, zoals de website, social media en publicaties in media. Door ondertekening van het contract/offerte gaat de wederpartij hiermee akkoord.
Indien de wederpartij dit niet wenst dient zij vooraf, dus voordat de opdracht heeft plaatsgevonden, de fotograaf hier schriftelijk van in kennis te stellen.
Artikel 18: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
18.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van JouWMoment te weten www.jouwmoment.com
18.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.
18.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en JouWMoment bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 
Rheden, 10 december 2018 
Lisanne Kooij
Schoolweg 2a 
6991 EB Rheden
www.jouwmoment.com 06-28852446
Kvk 64508730.